S5 Paradigm Shift - шаблон joomla Книги

  • عضويت

_برنامه ریزی واحدهای حوزه شهردار جهت ایجاد وبرقراری نظم وترتیب وهماهنگی انسجام بین واحدها
_ انجام امور مربوط به حراست اموال ، ساختمانها ، ماشین آلات ، تأسیسات شهرداری ها طیق دستورالعملهای ابلاغی
_ رسیدگی وتحقیق درباره پرونده تخلفاتی که ضمن اجرای فعالیتهای فنی ، شهری ، اداری ، مالی ونظایر آن از طرف کارکنان شهرداری ویا اشخاص دیگر صورت می گیرد وتعیین وتشخیص نوع تخلف وحدود مسئولیت آن وتهیه گزارش ضمن اظهار نظر صریح برای اتخاذ تصمیم از طرف مقاملت ذیصلاح
_انجام مطالعات وبررسی های لازم در زمینه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی وهنری در جهت ارائه طرحها وبرنامه های مورد نیاز برای توسعه فرهنگی
_ اقدام به ثبت اراضی واملاک متعلق به شهرداری در دفاتر رسمی ثبت اسناد واملاک وتثبیت مالکیت شهرداری بر کلیه املاک و مستحدثات متعلق به شهرداری برابر مقررات وتنظیم دفاتر خاص املاک
_ پیگیری وتنظیم لوایح دفاعی وارائه آن به دعاوی ومراجع قانونی ذیربط ودفاع از حقوق حقه شهرداری در مراجع مذکور 
_برنامه ریزی به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی آماری جامع ، به روز وکار آمد شهرداری وسازمانهای وابسته
_انجام سایر امور محوله 

پیوندها